SMASH Bros

S1E11 - Louis Peitzman (The Movie Star)